1. അകർതൃക

    1. വി.
    2. കർത്താവില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക