1. അകർത്താവ്

    1. നാ.
    2. ഒന്നും ചെയ്യാത്തവൻ, കർത്താവല്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക