1. അകർമഭോഗം

    1. നാ.
    2. കർമബോഗം ഇല്ലായ്മ
    3. കർമഭലാനുഭവമുക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക