1. അകൽകന

    1. വി.
    2. വഞ്ചനയില്ലാത്ത
    3. ഗർവം ഇല്ലാത്ത, വിനീതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക