1. അഖണ്ഡധാര

    1. നാ.
    2. ഇടവിടാതെയുള്ള ഒഴുക്ക്
    3. ഇലയുടെ കുതകളില്ലാത്തവക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക