1. അഖണ്ഡനം

  1. നാ.
  2. ഛേദിക്കാതിരിക്കൽ
  3. ഖണ്ഡിക്കാതിരിക്കൽ
  4. കാലം
 2. ആകുണ്ഠനം

  1. നാ.
  2. നാണം, ലജ്ജ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക