1. അഖാദുക

    1. വി.
    2. ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത
  2. അകത്തുക

    1. ക്രി.
    2. അകറ്റുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക