1. അഖേടികം

  1. നാ.
  2. ആഖേടികം, നായാട്ടുനായ്
  3. വൃക്ഷം
 2. ആഖേടികം

  1. നാ.
  2. വേട്ടനായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക