1. അഖേദിത്വം

    1. -
    2. ഖേദമില്ലായ്മ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക