1. അഖർവ

    1. വി.
    2. കുള്ളനല്ലാത്ത, വളർച്ച നിലയ്ക്കാത്ത
  2. അഗർവി

    1. വി.
    2. അഹങ്കാരമില്ലാത്ത, വിനയമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക