1. അഗച്ഛം

    1. നാ.
    2. ഗമിക്കത്തത്, വൃക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക