1. അഗണനീയ

    1. വി.
    2. എണ്ണേണ്ടതില്ലാത്ത, നിസ്സാരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക