1. അഗണിത

    1. വി.
    2. എണ്ണമില്ലാത്ത, അറിയപ്പെടാത്ത
  2. ആകൂണിത

    1. വി.
    2. ചുരുങ്ങിയ, സങ്കോചംപ്രാപിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക