1. അഗദകരൻ, -കാരൻ

    1. നാ.
    2. ഔഷധം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ, വൈദ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക