1. അഗദരാജം

    1. നാ.
    2. ഔഷധങ്ങളിൽ ശ്രഷ്ഠം, കടുക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക