1. അഗദിത

    1. വി.
    2. പറയപ്പെടാത്ത
  2. അകഥിത

    1. വി.
    2. പറയപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക