1. അഗപതി

    1. നാ.
    2. പർവതങ്ങളുടെ രാജാവ്, ഹിമവാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക