1. അഗമ

  1. വി.
  2. പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത
 2. അകാമ

  1. വി.
  2. കാമം ഇല്ലാത്ത, ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത
  3. കാമവികാരം ഇല്ലാത്ത, അനുരാഗമില്ലാത്ത
  4. മനപൂർവമല്ലാത്ത
  1. നാ.
  2. അകാമത
 3. അകമേ

  1. അവ്യ.
  2. അകത്തായി, അകത്ത് ചേർന്ന്
  3. നിശ്ചിത അളവിൽ
  4. മനസ്സിൽ
 4. ആഗമി

  1. വി.
  2. ഭാവിയിലുള്ള, സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന, വരാനുള്ള, ആസന്നമായ
  1. വ്യാക.
  2. ആഗമമുള്ള
  1. വി.
  2. വലിഞ്ഞുകയറിയ, ക്ഷണിക്കാതെവന്ന
 5. ആഗാമി

  1. വി.
  2. വരുന്ന, ഭാവിയിലെ
  3. ആഗമജ്ഞാനമുള്ള, പഠിപ്പുള്ള
  1. നാ.
  2. ഭൂസ്വത്തിന്മേലുള്ള ഭോഗങ്ങളിലൊന്ന്. പിൽക്കാലത്തുകിട്ടാവുന്ന ആദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക