1. അഗമനീയ

    1. വി.
    2. അഗമ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക