1. അഗമ്യാഗാമി

    1. നാ.
    2. വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക