1. അഗരപ്പറ്റ്

    1. നാ.
    2. അഗ്രഹാരഗ്രാമത്തോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന വയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക