1. അഗസ്ത്യമാസങ്ങൾ

    1. നാ.
    2. കന്നി മുതൽ ഇടവം വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക