1. അഗസ്ത്യസംഹിത

    1. നാ.
    2. അഗസ്ത്യൻ സമാഹരിച്ച ഒരു തന്ത്രഗ്രന്ഥം, വിഷ്ണുപൂജാക്രമവും മറ്റും വിവരിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക