1. അഗാരി2

  1. നാ.
  2. വീടുള്ളവൻ
 2. അഗാരി1

  1. നാ.
  2. പർവതങ്ങളുടെ ശത്രുവായ ഇന്ദ്രൻ
 3. ആകരി

  1. വി.
  2. ഖനിയിലുണ്ടായത്
 4. അകാരി

  1. നാ.
  2. പ്രവൃത്തിരഹിതൻ, ഈശ്വരൻ
 5. അഘാരി1

  1. നാ.
  2. അഘഘ്നൻ
 6. അഘാരി2

  1. നാ.
  2. ആപത്തിൽപ്പെട്ടവൻ
 7. അഗരി

  1. നാ.
  2. ദേവതാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക