1. അഗുഢ

  1. വി.
  2. ഗൂഢമല്ലാത്ത, മറവില്ലാത്ത, തെളിഞ്ഞ, സ്പഷ്ടമായ
 2. അകുട

  1. വി.
  2. കപടതയില്ലാത്ത
  3. വ്യാജനിർമിതമല്ലാത്ത
  4. ഉറപ്പില്ലാത്ത, ഇളകുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക