1. അഗൂഢം

    1. നാ.
    2. വ്യംഗ്യാർഥം സ്പഷ്ടമായ കാവ്യം, ഗുണീഭൂതവ്യംഗ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക