1. അഗൂഢഗന്ധം

    1. നാ.
    2. കടുത്ത ഗന്ധമുള്ളത്, പെരുങ്കായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക