1. അഗ്ഗാധം

  1. നാ.
  2. ആഴമേറിയ ഗർത്തം, നിലയില്ലാത്ത കുഴി
 2. അക്തം

  1. നാ.
  2. പുരട്ടാനുള്ള കുഴമ്പ്, എണ്ണ
 3. അഖാതം

  1. നാ.
  2. വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതല്ലാത്ത കുളം
  3. അമ്പലക്കുളം
 4. അഗദം

  1. നാ.
  2. ഗദത്തെ, രോഗത്തെ, ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, ഔഷധം
  3. ആരോഗ്യം
  4. മിണ്ടാതിരിക്കൽ
  5. കൊട്ടം
  6. പ്രത്യൗഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രവിഭാഗം
 5. അഘാതം

  1. നാ.
  2. കൊലചെയ്യായ്ക, വധനിരോധനം
 6. ആഗതം

  1. നാ.
  2. വരവ്, വന്നെത്തൽ
  3. സംഭവം
  4. ന്യായമായമാർഗത്തിൽ ലഭിച്ച പണം
 7. ആഖാതം

  1. നാ.
  2. താനെയുണ്ടായ കുളം
 8. അക്കിത്തം

  1. നാ.
  2. കൂടിയാട്ടത്തിലെ മങ്ങലാചരണം
 9. ആകൂതം

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം
  3. ഉദ്ദേശ്യം
  4. കൗതുകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക