1. അഗ്നാമരുത്ത്

    1. നാ.
    2. അഗ്നി, മരുത്ത് എന്നീ ദേവതകൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക