1. അഗ്നികാര്യം

    1. നാ.
    2. ഹോമാഗ്നിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹോമാദികൾ
    3. ഉരുക്കുനെയ്യൊഴിച്ച് യാഗഗ്നി കൂട്ടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക