1. അഗ്നിഖണ്ഡം

    1. നാ.
    2. പുരയിടത്തിൻറെ തെക്കുകിഴക്കേ ഖണ്ഡം
  2. അഗ്നികുണ്ഡം

    1. നാ.
    2. അഗ്നി കത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കൂണ്ഡം, കുഴി, നെരിപ്പോട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക