1. അഗ്നിചിത്യ

    1. നാ.
    2. അഗ്നിചയനം
    3. സംരക്ഷണം
    4. യാഗാഗ്നികൾക്കുള്ള സ്ഥലം ഒരുക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക