1. അഗ്നിത്രയം

    1. നാ.
    2. ആഹവനീയം, ഗാർഹപത്യം, ദക്ഷിണം എന്നീ മൂന്നു യാഗാഗ്നികൾ
  2. ആഗ്നീധ്രിയം

    1. നാ.
    2. ആഗ്നീധ്രത്തിൽ (ഹോമകുണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ) ഉള്ള തീയ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക