1. അഗ്നിദേവൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്നിഭഗവാൻ
    3. അഗ്നിയെ ദേവനായി പൂജിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക