1. അഗ്നിനിധാനം

    1. നാ.
    2. അടുപ്പ്
    3. നെരിപ്പോട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക