1. അഗ്നിനേത്രൻ

    1. നാ.
    2. അഗ്നിമയമായ നേത്രത്തോടുകൂടിയവൻ, ശിവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക