1. അഗ്നിപരിചര്യ

    1. നാ.
    2. അഗ്നിപരിചരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക