1. അഗ്നിപരിധാനം

    1. നാ.
    2. യാഗാഗ്നിക്കു ചുറ്റും ഉള്ള മറച്ചുകെട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക