1. അഗ്നിപാദപം

    1. നാ.
    2. വ­ിമരം, ശമീവൃക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക