1. അഗ്നിപുരാണം

    1. നാ.
    2. ആഗ്നേയമഹാപുരാണം, പതിനെട്ടു മഹാപുരാണങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക