1. അഗ്നിപർവതം

    1. നാ.
    2. ലാവ ഇടയ്ക്കിടെ ഒഴുകുന്ന മല, ജ്വാലാമുഖി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക