1. അഗ്നിബലം

    1. നാ.
    2. ജഠരാഗ്നിയുടെ ബലം, ദീപനശക്തി, ദഹനശക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക