1. അഗ്നിബാധ

    1. നാ.
    2. തീപിടിത്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക