1. അഗ്നിബീജം

    1. നാ.
    2. സ്വർണം
    3. രേഫം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക