1. അഗ്നിഭൂവ്

  1. നാ.
  2. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
  3. അഗ്നിയിൽനിന്നുണ്ടായത്
  4. വേള്ളം
  5. കാശ്യപൻ, അഗ്നിയുടെ ശിഷ്യൻ
  6. ദുര്യോധനപുത്രിയിൽ അഗ്നിക്കു ജനിച്ച പുത്രൻ
  7. ആർ എന്ന സംഗ്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക