1. അഗ്നിമന്ഥം

    1. നാ.
    2. മുഞ്ഞ
    3. തീകടയൽ
    4. ഒരു ഗുഹ്യരോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക