1. അഗ്നിമാന്ദ്യം

    1. നാ.
    2. ജഠരഗ്നിയുടെ മന്ദത, ദഹനക്കുറവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക