1. അഗ്നിമാലി

    1. നാ.
    2. അഗ്നിമയമായ മാലയുള്ളത്
    3. ഒരു സസ്യം, ചെങ്കൊടുവേലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക