1. അഗ്നിമുഖം

  1. നാ.
  2. കൊടുവേലി
  3. ചേരുമരം
  4. മേത്തോന്നി
  5. യാഗത്തിൽ അഗ്നിചയനം മുതൽക്കുള്ള ചടങ്ങുകൾ
  6. കുങ്കുമം
  7. (ചക്രദത്തൻ ഉപദേശിച്ച) ഒരു ചൂർണയോഗം
  8. മുട്ട
  9. കുയുമ്പ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക