1. അഗ്നിമുഖി

    1. നാ.
    2. ചേരുമരം
    3. മേത്തോന്നി
    4. അടുക്കള
    5. ഗായത്രി (അഗ്നിയും ഗായത്രിയും ബ്രഹ്മമുഖത്തുനിന്നും ജാതരായി എന്ന് വിശ്വാസം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക